26 listopada 2021 14:00

Podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y w DM13-01 Kielce

Zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy z Wojewodą Świętokrzyskim porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y na potrzeby dyspozytorni medycznej DM13-01 w Kielcach

W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych, funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia czterostronnego porozumienia pomiędzy:

  • Skarbem Państwa – Wojewodą Świętokrzyskim
  • Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej w Kielcach.

Mając na uwadze:

  • treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia
  • treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie
  • okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez całą dobę, przez cały rok
  • iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na terenie województwa

– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

  • określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Opolu dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju
  • określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju

W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych 2 switch-y na nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace związane z wymianą switch-y w DM13-01 w Kielcach zostaną zrealizowane przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w ramach posiadanego budżetu.

 

 

Switch Catalyst P/N C9200-24T

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności